Students’ Management of Free Time – Selected Aspects

Abstract :

The aim of the study is to identify forms of spending free time by students.<0} {0>Studenci to grupa spo?eczna, która dzi?ki swej m?odo?ci i dynamice mo?e stawa? si? czynnikiem zmiany spo?ecznej i wywiera? wp?yw na przemiany ca?ego spo?eczeństwa czy regionu.<}100{>Students are a social group that thanks to their young age and energy can become a factor of social change and influence the transformation of entire society or region.<0} {0>Podstawow? metod? zbierania materia?u badawczego by? sonda? diagnostyczny, w ramach którego zastosowano kwestionariusz autorskiej ankiety.<}100{>The basic method of collecting the research material was a diagnostic survey, in which the author's own questionnaire was used.<0} {0>Badania przeprowadzono w lutym 2018 i 2020 roku.<}75{>The study was conducted in February of 2018 and of 2020.<0} {0>Studenci okazali si? bardzo zró?nicowan? grup? spo?eczn?, nie mo?na zatem mówi? o jakim? jednym okre?lonym sposobie sp?dzania czasu wolnego.<}100{>The students turned out to be a very diverse social group, so it’s impossible to talk about any group-specific way of using leisure.<0} {0>Wyra?ne ró?nice w sposobach sp?dzania czasu wolnego zidentyfikowano w zale?no?ci od p?ci i statusu zawodowego.<}87{>There are, however, clear differences in the ways of spending free time related to gender and employment status.<0} {0>Relaks m?odych m??czyzn jest wyra?nie zdominowany przez komputer i Internet.<}83{>Leisure of young male students is clearly dominated by the use of computer and the Internet.<0}